شربت سینه ممکن است به درمان ام اس کمک کند

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>کسی هست این شربت را خورده باشه؟