عدم تعادل

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>توكل كن بر خدا.
اوست تنها ياري دهنده . ما همه خود در اين وادي سرگردانيم مارا كجا ياراي كمك است.