رابطه ام اس با ازدواج فامیلی و ژنتیک

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من از پزشکم که پرسیدم گفت ژنتیک 1% توی انتقال بیماری نقش داره confused2