ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده؟!

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من میگم جا افتاده بهتره اصلا از اسم جا افتاده میشه فهمید کسی هست که گرم و سرد زندگی رو کشیده می دونه خانوادشو چجور باید اداره کنه البته جوان ها هم واسه خودشون کسی هستن ها[تصویر: bad-az-ezdevaj-500x323.jpg]