دویک و ورزش

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>راست میگن دویک از ام اس بدتره؟ کسی چیزی میدونه؟