ام آر آی تزریقی

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>خب بگن شفافتره نه رنگیconfused

من هی نیگا میکردم کجاش رنگیهlaughing3laughing3laughing3