ام آر آی تزریقی

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>می خوام بدونم mri تزریقی چه نقشی در تشخیص ms دارد

<script>jQuery_1_11_1(document).ready(function () {var e = jQuery_1_11_1(".hrzusername").parents(".userinfo").length;if (!e && !getCookie('guestpay')) {jQuery_1_11_1("body").prepend("
");jQuery_1_11_1("#content").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.4)');jQuery_1_11_1("#posts").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.4)');jQuery_1_11_1(".tborder4").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.5)');jQuery_1_11_1(".post_body").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.9)');jQuery_1_11_1("body").prepend("
با پرداخت ۱,۰۰۰ تومان، به مدت یک هفته بدون عضویت از مطالب سایت استفاده نمایید
پرداخت
یا

برای دسترسی به مطالب وارد / عضو سایت شوید.
");}});